Zlatník – historie

do 2009 – Létání bez povolení vygradovalo v zákaz létání

Zlatník patří k samotným jeden z prvních kopců, kde se paragliding u nás na severozápadě provozoval. Vše fungovalo, ale postupně jsme začali vadit myslivcům z Mysliveckého sdružení České Zlatníky. Ústní domluva s námi paraglidisty nezabírala a spory za poslední léta vygradovaly propícháváním pneumatik na padáčkářských autech zaparkovaných u hřbitova a v roce 2009 prosazením zákazu létání na Zlatníku u Mosteckého magistrátu. Oficiálním důvodem bylo plašení zvěře a rušení zvěře v době odchovu mláďat. Z neoficiálních zdrojů se jednalo hlavně o chráněného Výra Velkého a mimo něj se na Zlatníku vyskytuje i vzácná flora a společenství bezobratlých.

2010-2018 – Dohoda padáčkářů, myslivců a povolení létání od Magistrátu Most

Pro rok 2010 se pokusilo myslivecké sdružení prosadit podobný zákaz, ale ještě před jeho vyhlášením vstoupilo do jednání s myslivci a magistrátem za padáčkáře občanské sdružení PG Krupka (zastoupeno Jakubem Havlem a Petrem Chromcem) a LAA ČR (zastoupené Honzou Hájkem). Výsledkem jednání byl kompromis, kterým dostali paraglidisté od Mosteckého magistrátu oficiální povolení k létání za dodržení jistých podmínek – mj. že se lety budou provádět pouze v určitých měsících a denním časovém okně. Od té doby se už autům nic nestalo a špatné vztahy s myslivci se začaly zlepšovat, myslivci nás začali zdravit a dověděli jsme se, že daleko větším problémem jsou čtyřkolkáři a motokrosaři, kteří brázdí lesy na svých strojích a ruší lesní zvěř daleko více a není s nimi domluva.

2017+ Zlatník se stává NPR, PG Krupka žádá o výjimku na poslední chvíli

Od 15.4.2017 je kopec Zlatník vyhlášen NPR a tím nabyl platnosti zákaz paraglidingu a závěsného létání stanovený zákonem. Na tuto skutečnost byl v poslední možný den žádání o výjimky u „Správy CHKO České středohoří – AOPK ČR“ v Litoměřicích upozorněn klub PG Krupka a byla jím narychlo sepsána a odeslána žádost o výjimku ze zákazu paraglidingu, z velké části zkopírovaná z PG Pálava. Žádosti bylo vyhověno, avšak umožnilo létání pouze v měsících červen až leden následujícího roku (včetně), což nás připravilo o jarní termiku. Také přineslo vlnu nevole od některých pilotů na PG Krupka, že se „Zlatník privatizuje“, ale nadruhou stranu jsme byli rádi, že alespoň nějaká výjimka existuje.

2019+ Zlatník přechází pod Paragliding klub Raná z.s.

Na jaře roku 2019 se Martin Brůha, předseda PG Krupka, zmínil na brigádě na Čerťáku Pavlu Janečkovi, zda by Paragliding klub Raná neměl zájem o převzetí Zlatníku do správy, protože pro Ústecké je už moc daleko. Paragliding klub Raná s převzetím souhlasil. Vzhledem k otevřenému jednání ohledně létání Oblíku se rok čekalo na informaci, zda na Oblíku nebude v nějaké měsíce zakázáno létat (např. měsíce období květu hlaváčku jarního = duben/květen). Pokud ano, mohli bychom tím argumentovat pro uvolnění létání na Zlatníku právě v tyto měsíce, které byly v platném rozhodnutí zakázané.
Vzhledem k tomu, že se jednání o Oblíku táhlo kvůli mnoha vzácným druhům fauny a flory, nechtěl již Paragliding klub Raná z.s. nadále čekat, a na podzim 2020 pověřil Pavla Janečka vyjednáváním se Správou CHKO České Středohoří o vydání Dodatku k současnému (narychlo ušitému a nešťastnému) Rozhodnutí pro PG Krupka, které neřešilo tyto další potřebné věci: Legalizaci startů z louky (výjimka z chození mimo cesty), umístění stožáru s rukávem, cedule s provozním řádem a meteosondy na vrchol (výjimka z umisťování staveb).
Také jsme chtěli změnit držitele rozhodnutí z PG Krupka na Paragliding klubu Raná z.s. – zde Správa CHKO České Středohoří vyhodnotila, že než žádat o Dodatek, bude lepší, když PG Krupka zažádá o předčasné ukončení svého Rozhodnutí o výjimce a my zažádáme o nové Rozhodnutí o „Opatření obecné povahy“, které bude datumově navazovat na předčasně ukončené Rozhodnutí pro PG Krupka.
Se Správou CHKO České Středohoří je rozumná řeč a tak bylo možné společně odladit novou žádost, včetně podmínek provozu na kopci. Dne 27.7.2021 byla emailem odeslána oficiální žádost Paragliding klubu Raná z.s., která za účelem zachování možnosti provozovat létání na padácích a závěsných kluzácích na kopci Zlatník, povolí výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb. České národní rady o ochraně přírody a krajiny:

  1. Ze zákazu provozovat létání na padácích a závěsných kluzácích daného v § 29 písm. f)
  2. Ze zákazu vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody daného v § 29 písm. d) za účelem využívání plochy na jihozápadní náhorní plošině NPR jako startoviště
  3. Ze zákazu povolovat a umisťovat stavby daného v § 29 písm. b) za účelem umístění stožáru s větrným rukávem v blízkosti startoviště pro zvýšení bezpečnosti pilotů, umístění informační cedule obsahující vícejazyčný provozní řád, umístění stožáru s meteosondou v blízkosti vrcholu kopce

Aktualizace 6. září – PG klub Krupka obdržel od AOPK České Středohoří výzvu ke stažení žádosti o předčasné ukončení jejich Rozhodnutí, protože dle právníků AOPK nelze rozhodnutí předčasně zrušit a musí tedy doběhnout v řádném termínu.

2022 – Zlatník je regulován Opatřením obecné povahy

21.2.2022 vstoupilo v platnost OOP „Opatření obecné povahy“ regulující provoz padákových a závěsných kluzáků až do roku 2026. PGKR toto jednání iniciovalo a zaslalo veškeré materiály, včetně ideálního návrhu omezení, které by umožnilo rozumné celoroční využívání kopce.
PGKR také žádal o legalizaci meteosondy, legalizaci startovací plochy a umístění stožáru s větrným rukávem a infocedule (dále jen vybavení startoviště) = tomu AOPK České Středohoří vyhovělo v plné míře.
Vzhledem k dosavadní aktivní komunikaci AOPK, PGKR (bohužel nesprávně) očekával, že s ním bude AOPK novou podobu OOP také konzultovat. U OOP však úřad nemá za povinnost informovat dotčený subjekt (PGKR). AOPK tedy vystavilo po půl roce OOP na 14 dní na úřední desce k připomínkám. PGKR se o lhůtě pro připomínkování mohl dovědět pouze pravidelným sledováním úřední desky (emailová notifikace není možná). Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl připomínky, došlo tak k nabytí platnosti ve formě jakou navrhlo AOPK.
PGKR uznává, že AOPK postupovalo dle platných zákonů a nemělo za povinnost PGKR informovat, přesto PGKR považuje mlčení AOPK v této věci za nešťastné, už jen proto, že PGKR byl iniciátorem celého procesu.
Proti vydanému OOP již nelze použít „opravné prostředky“.

2027 – Další jednání a změny v Opatření obecné povahy

Na rok 2027 se budeme snažit dosáhnout dvou věcí:

  • Chytřejšího časového omezení vztaženého k občanskému soumraku, než je pevně dané časové okno
  • Úprava zakázané oblasti na severní polovinu kopce (tak jak tomu bývalo vždy)

Aktualizace 19.3.2023
Pavel, PGKR